Tổ chức đón tàu trọng tải gần 2 vạn tấn vào Khu neo đậu, chuyển tải xăng dầu Hải Hà, Thái Bình

You are here: