Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 30/8/2023, công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo kết quả bầu cử, ông Đào Ngọc Vinh-Phó Tổng Giám đốc TEDI đã trúng cử…

Đại hội công đoàn Công ty CP TVXD Cảng – Đường thuỷ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 05/05/2023, Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đ/c Vũ Thanh Tịnh- UVBTV Công đoàn Tổng Công ty TVTK GTVT; đ/c  Nguyễn Phương Nam – UV BCH Đảng Ủy Công ty, đ/c Phan…