Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Phía Bắc nhóm 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

You are here: