TEDIPORT tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Công ty CP TVXD Cảng – Đường thuỷ đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 57 cổ đông, sở hữu 1.360.505 cổ phần, chiếm 97,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TEDIPORT.…