1/. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng VLXD – XL Đà Nẵng

2/. Địa điểm: Xã Cam Thịnh Đông, T.p Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

3/. Năm thực hiện: 2005-2007

4/. Quy mô: Bến cho tàu 10.000DWT

5/. Phạm vi tư vấn: Khảo sát, Thiết kế BVTC

thang -long -cement -project - over -view-