1/. Đơn vị ký hợp đồng: Penta – Toa JV

2/. Địa điểm: Phường Trần Phú, Quận Ngô Quyền, T.p Hải Phòng

3/. Năm thực hiện: 2005-2006

4/. Quy mô: Cho tàu 10.000DWT

5/. Phạm vi tư vấn: Khảo sát, Tư vấn giám sát

cang-hai-phong