Hải Phòng: Hạng mục xây lắp chính tại bến cảng container số 3, 4 đạt trên 40%

You are here: