Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2015

Năm 2015 là một năm với những hoạt động Khoa học công nghệ được tổ chức định kỳ với những hoạt động như : khuyến khích các kỹ sư tham gia nghiên cứu, báo cáo các đề tài, mở các buổi Serminar trao đổi, thảo luận về công tác Khảo sát, Thiết kế, mời các chuyên gia bên ngoài đến giới thiệu và hỗ trợ việc ứng dụng Khoa học công nghệ mới.