Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, cảng cạn “cõng” 25-35% hàng hóa xuất nhập khẩu Với quan điểm phát triển hệ thống…