Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 30/8/2023, công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo kết quả bầu cử, ông Đào Ngọc Vinh-Phó Tổng Giám đốc TEDI đã trúng cử…