Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong ngày 28/2, tại Hội trường lớn Công ty cổ phần tư vấn Cảng – Đường thủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy lần thứ XV,  nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, Giám đốc Công…