Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị 36- CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 105-KH/QU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Quận uỷ Đống Đa và Kế hoạch 218/ĐU-TCT ngày 24/11/2014 của Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng