Quy hoạch điều chỉnh phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 11/12/2013, tại Bộ GTVT, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu dự Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều chỉnh phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 gồm các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công thương, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn